andy_in_the: (Default)
[personal profile] andy_in_the

    Минулої субботи захотілося поїхати кудись за місто, де мало людей, а багато дерев і, бажано, води. Переглянувши околиці Києва на гуглмапі вибрав гирло Тетеріва. Сосновий ліс, купа островків, місце мало бути просто казкове. Сіли і поїхали. Спочатку все було добре але, коли ми у Димері з"їхали із шосе і замість роздовбаної дороги опинилися на новенькій рівненькій трасі, закралася підозра, що десь щось не так :). І от, у Сухолуччі, коли до мети залишилось меньше 15 км, дорогу нам перегородили ворота і дядьки біля них нам пояснили, що далі нас не пустять. 

    Київське море там поруч, ми повернули туди. Місця шикарні. Величезний простір води. Краса і тиша. Там відпочили, трошки перекусили, попробували воду... Але ж хочеться досягти мети. Гуглмапа показала, що крім основної дороги є маленька. Отже друга спроба... Ця дорога вже роздовбана як треба, тому з"явилась надія, але знову невдача, на дорозі бетонна брила, далі ніяк. Але я помітив грунтовку. Поїхали туди. Відразу з"явився величезний рів поруч із дорогою і десь через кілометр це рів перекрив грунтовку. Все кінець мандрівки.

    Наступного дня інет підказав, що ми натрапили на мисливські угіддя "проффесора". Дуже гарна стаття популярно пояснила, що і до чого. Отак нежданно негадано постраждали від гаранта конституції...

    По дорозі назад таки посиділи трошки на березі. Там все таки кльово. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios