andy_in_the: (Default)
[personal profile] andy_in_the

Кажуть, колись місто Ровінь було на острові. Пізніше острів з'єднали з берегом і місто розрослося далі. Старе місто невеличке, а найстарішу частину (та що була островом) взагалі можна за хвилин 10 пройти наскрізь. Але то пройти, гуляти ж тут можна тижнями. Вузесенькі покручені вулички не більше ніж півтора-два метри завширшки. Відполірована століттями блискуча бруківка. По обидва боки три-чотири поверхові будинки і розвішана випрана білизна. На багатьох вікнах стоять квіти. Всі вулички піднімаються вгору до собору св. Єфимії. Собор із двінницею хоч і є символами міста мене не дуже вразили. Здалеку в купі із будинками він виглядає більш гармонійно ніж сам на вершині пагорба.
  Місто було венеціанською колонією - Ровіньйо. Італійського тут залишилось дуже багато. Всі назви завжди двома мовами, зовнішність і поведінка людей... якесь воно все італійське сонячне і ємоційне, неспішне і життєрадісне. Багато людей прогулюючись щось собі наспівують або насвистують, всі посміхаються. З одного боку курорт і всі намагаються заробити на тобі гроші, але якось все так ненав'язливо, природно. До того ж багато крамничок у старому місті більше нагадують галереї чи студії митців.
Ходиш, милуєшся, ще й купити можна.
  Одним словом тут кльово! :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:15 am
Powered by Dreamwidth Studios