andy_in_the: (Default)
[personal profile] andy_in_the


Після Аморфіса і Амон Амарту черговими скандинавами в Бінго цієї осені були Фінтроль! Якщо вікінги з Амон Амарту були вже надто пафосними, то лісові тролі мають в собі ту крихту іронії, що дозволяє незважаючи ні на що просто кайфувати від драйву і музики.
Дякуючи сапорту вдалося ще зайти до пабу і випити трошки пивка, для розігріву. А далі вже гріли музиканти. Із самого початку виступу неможливо було просто стояти і слухати. Хотілося стрибати, трусити хаєром, підспівувати... що хотілося те і робили :) Але того було мало. Хоч і народу було не дуже багато. По центру залу влаштували невеличкий дружній слем. Я дивився на них із заздрістю. А тоді відніс рюкзак у куточок і собі поліз туди! Неймовірні враження! Але і сили втрачаються дуже швидко. Чи то алкоголь, чи брак підготовки, але таймаути доводилося брати часто. А після чергового бомбового хіта, я так виснажився, що на останні три пісні відійшов і вже тихенько дослухав концерт до кінця. Після завершення футболку можна було викручувати :)
За місяць три кльові концерти! Далі планується більш інтелектуальна музика, але думаю буде не менш весело!

п.с.
Освітлення було дуже темне, тому фото не моє і навіть не з Бінго, але у Києві все виглядало дуже схоже.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:13 am
Powered by Dreamwidth Studios