andy_in_the: (Default)
[personal profile] andy_in_the


Колись до Києва приїжджав  Філіп - німецький друг моєї двоюрідної сестри. Ми пішли разом до музею Великої Вітчизняної Війни і я був дуже здивований, коли замість захоплення від військової техніки у Філіпа була відраза.
Дідусь мій пройшов Фінську і ВВВ війни, але, хоч мені (як кожному хлопчику з СССР) дуже подобались військові і зброя, дідусь ніколи не розповідав про війну.
Одного разу про військовий час розповідала наша сусідка-бабуся. Це була історія, як її трирічну із сім'єю німці зачинили в хаті і хотіли спалити, але партизани встигли врятувати. Я ніби сам це пережив, під час розповіді і це було неймовірно страшно.
У нас (в колишньому СССР) ВВВ - це перш за все героїчні події - героїчна георгіївська стрічка і завжди замовчувалось, що це дуже велика трагедія - червоний мак. І трагедії було значно більше ніж геройства, і таке не має повторитися знову.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:15 am
Powered by Dreamwidth Studios