andy_in_the: (мороз)
[personal profile] andy_in_theМинулої неділі погода була значно краща ніж зараз, околиці вже розвідані, тому вирішено було здійснити більш дальню розвідку боєм і відвідати музей Авіації.

Музей відкрили не так давно (2003-го), тому не дивно, що я там не був ще у дитинстві. Бо якби музей був старший (або я молодший), то це був би мій найулюбленіший музей. Купа літаків, справжніх! величезних! у яких можна пройти під дном помацати руками, а до деяких навіть до кабіни пускають. Більш захопливого місця для хлопчика 4-90-та років уявити важко...

Звичайно тут не побачиш останніх розробок авіатехніки, і експонати доволі древні, хоча більшість наскільки я знаю ще використовуються і у нас, і у різних країнах світу.

Сюди треба йти за гарної погоди і брати із собою брошурку про музей. А ми нажаль вдяглися не дуже тепло і брошурку я купив майже в кінці, тому пробігли доволі швидко (години півтори). Експонати підписані доволі бідно. Хочеться більше дізнтися. РЛС на горбі цього красеня видно відразу, а навіщо вона для мирного літака? А виявилось, що ніякий він не мирний, просто таких АН-71 було всього 2 і до армії вони не дійшли. Як часто було випробування у середині вісьмидесятих просто супер, а потім почався глобальний дерибан і вже не до новинок техніки. Хоча літак просто супер.

Дуже сподіваюсь, що не дивлячись, на свою неприбутковість музей буде жити і розвиватися. Дуже потрібна і цікава річ, дуже дякую людям, які створили такий музей і підтримують його в більш-менш пристойному стані.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:12 am
Powered by Dreamwidth Studios